TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kasvu Partners Helsinki Oy (ja muut konsernin yritykset, jotka tässä selosteessa sisältyvät ilmaisuun ”Kasvu Partners Helsinki Oy”)

osoite: Keilaniementie 1, 02150 Espoo

puh: 040 682 1101

e-mail: info@kasvupartners.fi

www.kasvupartners.fi

Y-tunnus 2840887-6

Kotipaikka: Espoo

 

2. Rekisteriä hoitava yhteyshenkilö

Antti Paussu

+358 40 709 0302

antti@kasvupartners.fi

 

3. Rekisterin nimi

Kasvu Partners Helsinki Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään osana asiakasrekisteriä asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään Kasvu Partners Helsinki Oy:n koulutuksesta/valmennuksista/tilaisuuksista ja muista Kasvu Partners Helsinki Oy:n palveluista sekä Kasvu Partners Helsinki Oy:n tuotteiden ja palveluiden kohdennettuun markkinointiin. Henkilötietoja voidaan muun muassa ladata suoraan markkinointityökaluihin, jotka tämän mahdollistavat, kun tähän on lakiperusteinen tai rekisteröidyn suostumukseen perustuva oikeutus.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen ryhmä koostuu mm. Kasvu Partners Helsinki Oy:n toteuttamien/järjestämien koulutusten, valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistuneista henkilöistä, ja Kasvu Partners Helsinki Oy:n verkkopalveluiden kautta tehdyistä lataus-/tilaus-/ilmoittautumistiedoista. Tallennamme henkilötietoja vain täysi-ikäisistä (18-v) henkilöistä. Mahdolliset alaikäisten (alle 18-v) henkilötiedot poistetaan rekisteristämme heti kun saamme asian tietoomme.

Asiakas- ja markkinointirekisteriin kootut tiedot ovat:

 • Yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • Osallistumis- ja käyttäjätiedot Kasvu Partners Helsinki Oy:n järjestämiin valmennuksiin tai muihin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyen
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. yhteydenotot, tapaamiset jne.)
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot (esim. ruokavaliotiedot tilaisuuksien tarjoiluun liittyen).

Seuraamme verkkosivustojemme käyttöä evästeillä ja evästeiden perusteella markkinointirekisteriin tallentuu:

 • tiedot verkkosivujen käytöstä (mm. ajankohta, mistä vierailija tuli verkkosivulle, vieraillut sivut ja kesto)
 • tiedot verkkosivukäyttäjän tilaamista ja lataamista markkinoinnin materiaaleista (mm. mikä materiaali, ajankohta)
 • tiedot markkinointiviestien lähetyksestä, avaamisesta ja klikkauksista.
 • Lisäksi näiden evästeiden ja käyttötietojen (verkkovierailut ja aktiivisuus) analytiikan perusteella luodaan ja kerätään tietoa ko. henkilön kiinnostuksenkohteista ja liidipisteytystä ja kohdennettua markkinointia varten.

Asiakas-/henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Kasvu Partners Helsinki Oy:n verkkosivuilta (lomakkeet / rekisteröityminen), sähköpostin tai muuta kautta ilmoitetut tiedot ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Näiden tietojen keräys tapahtuu käytössämme olevilla verkkoteknologioilla, kävijöiden oman toiminnan seurauksena ja kolmannen osapuolen palveluilla / tietolähteistä.

 • Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (suullinen, kirjallinen, verkkotoiminta). Huomioithan, että toisen henkilön puolesta tietoja voi ilmoittaa vain hänen suostumuksellaan.
 • Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
 • Julkaisut (asiakasyrityksen omat julkaistut tiedot esim. verkkosivuilla)
 • Julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • Tiedotusvälineet (sanoma- ja aikakauslehdet)
 • Muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)
 • Muut henkilön antamat tiedot

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kasvu Partners Helsinki Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille, ellei asiakkaan tai asiakasyrityksen kanssa ole erikseen sovittu koulutuksen/valmennuksen ja/tai kehittämishankkeen toteuttamiseen liittyen. Henkilötietoja ei koskaan myydä kolmansille osapuolille.

Yhteistyökumppaneitamme, jotka käsittelevät henkilötietoja ja/tai joilla on palveluntuottajana tekninen pääsy käyttämiimme järjestelmiin ovat mm. Microsoft, HubSpot, Google.

Mahdollisissa tilanteissa, joissa Kasvu Partners Helsinki Oy:n rekisterinpitäjänä siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi-, kulu- sekä laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, käsittelevät nämä yritykset tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Näiden kolmansien osapuolten kanssa tehdään aina sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA).

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Kasvu Partners Helsinki Oy:n rekisterinpitäjänä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalveluna toimivassa asiakkuudenhallintajärjestelmässä, johon kirjaudutaan vahvan salasanan avulla ja kaksivaiheisesti. Tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain Kasvu Partners Helsinki Oy:n työntekijät ja valtuuttamat henkilöt, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. Esimerkiksi,

 • Koulutusten, valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistumistiedot säilytetään seitsemän (7) vuoden ajan.
 • Koulutuksiin, valmennuksiin ja muihin tilaisuuksiin liittyviä analyysejä, testejä tai muita materiaaleja säilytetään enintään yksi (1) vuosi tilaisuuksien ja/tai kehittämisohjelman päättymisen jälkeen.
 • Verkkosivustojemme ja -palveluidemme kävijätietoja säilytetään maksimissaan kolmen (3) vuoden ajalta.
 • Suostumus henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin on voimassa niin kauan, kunnes se perutaan.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely markkinoinnissa ja muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin, mm. oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakas- ja markkinointirekisterin käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Kirjalliset yhteydenottopyynnöt lähetetään rekisterin yhteyshenkilölle, sähköpostitse tai postitse (kts. kohta 2).

Voimmeko puhua sinulle suoraan?

Liity kiusallisen rehelliseen yhteisöömme!
Yhteisön jäsenenä saat meiltä näkemyksiä ja vinkkejä myynnin johtamiseen. Kuulet myös mielenkiintoisia tositarinoita myynnin kasvattamisesta.

Copyright Kasvu Partners Helsinki Oy 2021 – Kaikki oikeudet pidätetään